BC-112 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 (กทม.)

230฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ทดสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการภาษีอากร การพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ของกรุงเทพมหานคร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ได้แก่
Δ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
Δ พระราชบัญญัติบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
Δ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
Δ พระราชบัญญัติระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.2503
Δรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
Δ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
Δ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
Δ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Δ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และระเบียบงานสารบรรณ