BC-133 คู่มือ+ข้อสอบ บุคลากร 3 (กทม.)

230฿

คู่มือ + ข้อสอบ บุคลากร 3 กทม.

    ประกอบด้วย

      –  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ได้แก่

การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ การทะเบียนประวัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง การพัฒนาบุคคล วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การพ้นจากราชการและบำเหน็ญสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ได้แก่

–   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528
–   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
–   พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
–   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และระเบียบงานสารบรรณ(โดยวิธีสอบข้อเขียน)

Scroll to Top