BC-168 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา (กทม.)

220฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

–ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
–กฎระเบียบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
–ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
–พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
–แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
–แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
–การประกันคุณภาพการศึกษา
–การพัฒนาหลักสูตร
–การจัดการเรียนรู้
–การวัดและประเมินผลการศึกษา
–การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา
–สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงานสารบรรณ
–แนวข้อสอบ