BC-087 เจ้าหน้าที่วินัย 3 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กทม.

200฿

ประกอบด้วย

–ความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางวินัย การออกจากราชการอุทธรณ์การร้องทุกข์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร ตามกฎว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยลูกจ้างและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และระเบียบงานสารบรรณ

Scroll to Top