BC-094 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

200฿

ประกอบด้วย

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ประวัติการสหกรณ์
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายของตรากรมส่งเสริมสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
2. พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
3. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
5.  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์
หลักและกระบวนการบริหาร
6.  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบัญชีสหกรณ์
ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์ร้านค้า
โครงสร้างของสหกรณ์ร้านค้า
แผนผังสมุดบัญชีและรายงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ร้านค้า
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกรายการซื้อสินค้า
7.  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์
สรุปนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอภิสิทธิ์
รายชื่อคณะรัฐมนตรี นายกอภิสิทธิ์
6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน
เอแปค
อาเซียน
แผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 – 10

Scroll to Top