BC-089 เจาะข้อสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

200฿

ประกอบด้วย

  1.  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.  พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2251
3.  พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4.  พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.  พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
6.  พรบ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
7.  หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
8.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
9.  เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
10. ตัวอย่างแนวข้อสอบ
–  ชุดที่  1
–  ชุดที่  2
–  ชุดที่ 

Scroll to Top