BC-090 คู่มือเตรียมสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

200฿

ประกอบด้วย

  1.  ประวัติกรมราชทัณฑ์
2.  เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
3.  หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
4.  ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
5.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.  พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7.  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.  พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.  พรบ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักชังตามประมวลกฎหมายอาญา
10. พรบ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482
11. โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
12.  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

Scroll to Top