BC-083 เจาะข้อสอบ ภาค ข. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

200฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

   1.  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.  พรบ. ระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.  พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
4.  พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.  พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
6.  พรบ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
7.  ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
9.  หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
10. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
11. เหตุกการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
12. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป