BC-183 เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ (ใหม่ล่าสุด)

220฿

ประกอบด้วย

–ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
–ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

 

Scroll to Top