สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เปิดรับสมัครสอบ 27 พ.ค. -5 มิ.ย. 2562

“สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เปิดรับสมัครสอบ 27 พ.ค. -5 มิ.ย. 2562

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เปิดรับสมัครสอบ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดจ้างในเบื้องต้น จำนวน 2 ราย รายละเอียด ดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานและดำเนินงานฝ่ายเลขานุการและเตรียมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ อาทิ การเชิญ การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม การจัดเตรียมสถานที่/ห้องอบรม สรุปประเด็น การบรรยาย/อภิปราย ฯลฯ 2. ค้นคว้าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง/บันทึกข้อมูล สถิติต่างๆ ด้านการฝึกอบรม 3. เตรียมการด้านเอกสารประกอบการอบรม เอกสารการประชุม ร่วมจัดทำชุดบทเรียน คู่มือ ตำรา ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการเพื่อช่วยงานด้านธุรการ การอำนวยความสะดวก ด้านการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึง ในต่างจังหวัด ฯลฯ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตให้บริการ ขยัน อดทน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือออกต่างจังหวัดได้ ระยะเวลาจ้าง : กลางเดือนมิถุนายน – 30 กันยายน 2562 หากผลงานเป็นที่น่าพอใจ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.mfa.go.th/dvifa ภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2562 ส่วนเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ผลงานหรือประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) ให้นำไปมอบ ในวันสอบสัมภาษณ์ วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร และสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa สำหรับกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 203 5000 ต่อ 46009 (พลวุฒิ) กรอกใบสมัคร http://www.mfa.go.th/dvifa/th/news/1280/103663-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1.html

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 5 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 มิ.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

แผนที่ ประกาศ 1 | 11 | 12 | 11 | 12 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ