ราชกิจจานุเบกษา”หนีหมายจับ”นำชื่อไปแขวนไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3)พ.ศ.2562

Spread the love

“ราชกิจจานุเบกษา”หนีหมายจับ”นำชื่อไปแขวนไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3)พ.ศ.2562

ราชกิจจานุเบกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เป็นการ “ปฏิวัติ” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้าน “งานทะเบียนราษฎร์” ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะ “กลุ่มคนชายขอบ คนไทยไทยไร้รัฐ” นี่คือโอกาสที่พวกเขารอคอยมาหลายชั่วอายุคน ดังนี้

มาตรา 4 “ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูล” เพื่อให้บริการแก่ประชาชน หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงในราชอาณาจักร โดยเป็นอำนาจ รมว.มหาดไทย

มาตรา 5 “ให้ ผอ.ทะเบียนกลาง กำหนดเลขประจำตัวแก่ผู้มีสัญชาติไทย หรือคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร และบุคคลที่ได้จดทะเบียนคนเกิด ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ำกัน และต้องแยกระหว่างผู้มีสัญชาติไทย และไม่มีสัญชาติไทย”

มาตรา 6 “ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้ง พิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติของเด็ก แต่ในกรณีที่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้จัดทําทะเบียนประวัติ และออกเอกสารแสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่เด็กนั้นมีอายุครบ 5 ปีแล้ว ให้นายทะเบียน ออกบัตรประจำตัว ให้แทนตามระเบียบ”

“ผู้ซึ่งได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติ ถ้ามีหลักฐานแสดงว่าได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีคุณสมบัติอื่นตามที่ รมว.มหาดไทยกำหนด ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยได้ และ รมว.มหาดไทย ประกาศให้ผู้นั้นมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง และให้ถือว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทยตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีประกาศ”

ถ้าภายหลังปรากฏหลักฐานว่ามีกรณีไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หรือขาดคุณสมบัติให้ รมว.มหาดไทย ประกาศเพิกถอนการให้สัญชาตินั้นโดยพลัน

การประกาศใช้ พ.ร.บ.นี้ นอกจากจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติทะเบียนราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อํานวยความเป็นธรรม และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ไร้รากเหง้า ที่ไร้รัฐ และไร้สัญชาติในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และหลักสิทธิมนุษยชน

ทั้งมาตรา 4 5 6 ก็เพื่อรองรับการจัดการประชากร ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เป็นการ “ปลดล็อค” ปัญหาสถานะคนชายขอบ ที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทย จะได้รับรองสถานะความเป็นคนไทย ให้พวกเขามีอิสระในการเดินทาง อิสระในการเลือกอาชีพ โดยไม่ต้องโดนกดขี่ อีกต่อไปนอกจากนี้ เนื้อหาสำคัญ ก็ยัง “ริดรอดสิทธิ” คนบางจำพวก ตามมาตรา 13 ดังนี้

“ในกรณีที่ศาล ออกหมายจับผู้ใดตามคําร้องขอของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ หรือในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ ได้รับแจ้งจากศาลให้จับกุมผู้ใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจแจ้งให้ ผอ.ทะเบียนกลาง เพื่อแจ้งต่อไปยังนายทะเบียน ให้ “ย้ายผู้นั้นออกจากทะเบียนบ้าน” และ “เพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง” และให้หมายเหตุ ว่า “อยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับ”

ประการสำคัญ คือ ถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งหลักฐานว่าได้เพิกถอนหมายจับ หรือปฏิบัติตามหมายจับ เสร็จสิ้นแล้ว

ส่วนการแจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ถูกออกหมายจับ ณ ภูมิลําเนา หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนที่ปรากฏครั้งสุดท้าย ก่อนย้ายมาในทะเบียนบ้านกลาง ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น ส่ง หรือปิดโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้นั้นได้รับทราบแล้ว

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  (ประกาศในราชกิจจาวันที่ 14 เม.ย. 62)

ผลคือ “บุคคล” ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือยืนยันที่อยู่ของตนตามทะเบียนบ้านได้ เพราะบ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้านกลาง ปัจจุบันคือที่ตั้งของสำนักงานเขต หรือที่ตั้งของสำนักทะเบียนราษฎร ในแต่ละท้องที่

กรณีที่ “ชื่อ” ไปปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง นอกจากบุคคลหนีหมายจับ ยังมีกรณีเจ้าบ้าน แจ้งว่าผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของตน ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหรือได้ย้ายออกไปนานแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ได้แจ้งย้ายเข้าไปในทะเบียนบ้านอื่น ชื่อจึงไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

กฎหมายใหม่นี้ จึงทำให้คนที่หนีหมายจับ หรือตำรวจไม่ได้ตัวมาภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ต้องถูกย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง ไม่ว่าคนนั้นจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม และนอกเหนือไปกว่านั้นกฎหมายยังให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนบ้านด้วยว่า เขากำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับ พูดแบบชาวบ้านก็คือ ทะเบียนบ้านจะระบุว่าท่านหนีหมายจับอยู่

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เป็นการปฏิวัติกฎหมายทะเบียนราษฎร์เพื่อย้ำว่า คน “หนีหมายจับ” นำชื่อไปแขวนไว้ที่ทะเบียนบ้านกลาง โดยไม่มีวันที่จะลบออกไปจากสาระบบได้ ตราบใดที่ไม่กลับมาต่อสู้คดี หรือถ้าคิดจะหนี ก็ต้องหนีไปตลอดชีวิต

ตำแหน่ง: “หนีหมายจับ”นำชื่อไปแขวนไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3)พ.ศ.2562
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน ราชกิจจานุเบกษา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562 – 10 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ราชกิจจานุเบกษา

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ราชกิจจานุเบกษา

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ