กระทรวงพาณิชย์ประกาศคุมราคายา-เวชภัณฑ์

“กระทรวงพาณิชย์ประกาศคุมราคายา-เวชภัณฑ์

กระทรวงพาณิชย์ บังคับใช้แล้ว! ประกาศคุมราคายา-เวชภัณฑ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 ได้ออกประกาศเรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมไปแล้วนั้น

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดูแลราคายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นของสถานบริการ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2)(3) มาตรา 25(3)(4) วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2562 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1.ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงพยาบาลที่มิได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ทั้งนี้จากเนื้อหาในประกาศดังกล่าว กำหนดให้โรงพยาบาล ผู้ผลิตยา ผู้นำเข้ายา ต้องแจ้งข้อมูลราคา โดยโรงพยาบาลต้องแจ้งราคาซื้อราคาจำหน่ายยาตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ยาในรายการที่เลขาธิการกำหนดตามบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานไทย รวมทั้งราคาซื้อ ราคาจำหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์

ให้ผู้ผลิตยา ผู้นำเข้ายาเข้ามาจำหน่าย ต้องแจ้งราคายาที่จำหน่ายให้โรงพยาบาลตามบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานไทย

กรณีโรงพยาบาลประสงค์จจำหน่ายยาในราคาที่แตกต่างจากที่แจ้งไว้ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น่อยกว่า 15 วัน และให้แจ้งต่อเลขาธิการที่กำหนด

ให้โรงพยาบาลแสดงเครื่องหมาย QR Code ซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบราคายาที่กรมการค้าภายในจัดทำไว้ ณ ภายในบริเวณโรงพยาบาลในลักษณะที่เปิดเผย ชัดเจน สะดวก และเพียงพอต่อการพบเห็นของผู้ใช้บริการ

ให้โรงพยาบาลประเมินค่ารักษาพยาบาลตามการวินิจฉัยเบื้องต้นให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้ง ให้โรงพยาบาลแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคให้ผู้ป่วยทราบก่อนจำหน่าย หรือให้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่มีการจำหน่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก ให้โรงพยาบาลออกใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบแจ้งราคายาให้ผุ้ป่วยทราบล่วงหน้าทุกครั้งในลักษณะที่ชัดเจน และสามารถอ่านได้โดยง่าย
ทั้งนี้ใบสั่งยาและใบแจ้งราคายา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อทูลดังต่อไปนี้ ใบสั่งยา ประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา หรือ ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาด หรือปริมาณ จำนวน วิธีใช้และระยะเวลาในการใช้ ส่วนใบแจ้งราคายา ประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วย

และสุดท้าย เมื่อโรงพยาบาล ผู้ผลิตยา ผู้นำเข้ายา หรีอผู้แทนจำหน่ายยา ร้องขอต่อเลขาธิการ เพื่อขยายระยะเวลาตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ เมื่อเลขาธิการเห็นสมควร อาจมีคำสั่งขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ก่อนสิ้นยระยะเวลานั้นได้ เมื่อโรงพยาบาลผู้ผลิตยา ผู้นำเข้ายา หรือ ผู้แทนจำหน่ายยา มีการร้องขอหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

ตำแหน่ง: ประกาศคุมราคายา-เวชภัณฑ์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 – 24 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงพาณิชย์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ